Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden de Esdoorn

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de leden van de sectie interieurbouw van Koninklijke CBM, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem d.d. 04 september 2018 onder nr. 39/2018, van toepassing. U treft deze in de bijlage aan. Aanvullend gelden onze onderstaande leveringsvoorwaarden. Bij tegenstrijdigheden prevaleren de voorwaarden van DE ESDOORN BV.

 Algemeen
1. Maat-, model-, constructie- en materiaalwijzigingen zijn voorbehouden.
2. Auteursrecht. Alle ontwerpen van producten en gemaakte teke­ningen zijn eigendom van De ESDOORN en mogen zonder schriftelijke toestemming niet geko­pieerd worden.
 
Garantie en reclame
1. Na de levering van het product geldt een garantieter­mijn van twee jaar. Voor elektrische apparatuur in producten die behoren tot de standaardrange van Esdoorn geldt een termijn van eveneens 2 jaar maar voor elektronica in maatwerkproducten of die speciaal voor afnemer worden ingekocht geldt een garantietermijn van 1 jaar.
2. Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantie­ter­mijn van vijf jaar na de levering.
3. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorge­schreven constructies of materialen of voor door de opdracht­gever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goed­keuring van DE ESDOORN.
4. Geen garantie geldt t.a.v. plexiglas, verkleuring van hout en voor onderge­schikte kleuraf­wijkingen van hout en andere mate­rialen.
5. Een beroep op garantie is niet mogelijk indien er sprake is van oneigenlijk gebruik, vandalisme, invloeden van buitenaf, wijzigingen die uitgevoerd zijn aan het product (tenzij overeengekomen). Verder dient u bij een beroep op garantie aan te tonen dat u, wanneer u zelf installeert, de door ons verstrekte installatie-instructies heeft opgevolgd.
6. Alle reclames dienen binnen de garantietermijn onmiddellijk na ontdekking der gebreken schriftelijk met duidelijke om­schrijving te worden ingediend.
 
Betalingsvoorwaarden
1. Bij orders boven € 2.000,00 dient 35% van de aanneemsom bij opdracht betaald te worden.
2. Gehele betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het De Esdoorn vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
3. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gefactureerde bedragen rentedragend ingaande 14 dagen na factuurdatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of per gedeelte van de maand.
4. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,= (bedragen zijn exclusief omzetbelasting)
 
Annulering
Bij annulering worden, afhankelijk van de vordering van de werkzaamheden, kosten berekend. Deze kosten worden gebaseerd op het aantal bestede arbeidsuren en materiaalgebruik. Bij het terugnemen van artikelen worden, afhankelijk van staat van onderhoud, eventueel herstelkosten in rekening gebracht. 
 
Levering
Bij levering op verdieping worden meerkosten berekend. De werkelijke kosten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
 

Algemene voorwaarden CBM 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden webshop (particulieren/consumenten)

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 Artikel 2 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, en de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigt.
 2. De verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.
 4. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door de verkoper schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat de verkoper te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het vijfde lid omschreven recht.
 5. Indien een koper tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
 6. Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient de verkoper uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de koper hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
 7. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 6. Indien verkoper niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt verkoper geacht akkoord te zijn gegaan.
 8. Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.
 9. Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen met gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van de verkoper gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3 Prijzen

 1. Gedurende 30 dagen worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke veranderingen.
 2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s exclusief  21% btw.

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig artikel 7:5 BW, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 werkdagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Na annulering heeft de consument nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. 
 2. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij verkoper. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
 4. Bovenstaand herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, waaronder bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 Artikel 5 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Met inachtneming hetgeen is bepaald in artikel 4, draagt verkoper er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring als bedoeld in artikel 4 lid 2 én ontvangst(bewijs) van het product, het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan een standaardverzending, dan worden alleen de kosten voor een standaardverzending terugbetaald.

 Artikel 6 Levertijden

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van de verkoper, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden.
 3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 Artikel 7 Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 2. Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
 3. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van de verkoper.
 4. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

 Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen  betreffende de tegenprestatie voor:
 • door de verkoper aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of  nog te verrichten werkzaamheden of diensten,        alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 • ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze.
Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
 1. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag  de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.
 2. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
 3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6.
 4. Koper kan met  een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt  en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling  door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.
 5. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
 6. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

Artikel 9 De betaling

1.   Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen twee weken na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
2.   Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand waarmede de vervaldag wordt overschreden.
3.    De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.
4.    Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft
       de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet
       betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper
       ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.
5.    De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten ter grootte van de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
       Incassokosten daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in lid 2 van dit artikel
       bedoelde rentevergoeding.
 6.  Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 5 bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz.

Artikel 10 Garantie

 1. De verkoper verleent voor de door hem geleverde producten, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de koper, jegens de consument en de eerste gebruiker garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure:
 • binnen 1 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de verkoper;
 • binnen 2 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.
 • binnen 3 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.
         Vorengenoemde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de ingebruikneming van het meubel heeft plaatsgevonden na de factuurdatum.
 
       2. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.


Artikel 11 Reclames

1.   Eventuele reclames dienen binnen 1 jaar na levering der zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de reclame echter terstond
      nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke
      transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
2.   Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.
3.   Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van 1 jaar na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.
4.   Reclames op door de verkoper geleverde zaken, welke reeds door de koper zijn doorverkocht, worden uitsluitend in behandeling genomen, indien zij schriftelijk door de koper zijn ingediend.
5.   Indien een koper tijdig gereclameerd heeft, wordt de desbetreffende betalingstermijn verlengd -indien deze nog niet was overschreden - totdat het geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er vonnis is gewezen.
6.   Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door  de koper slechts geretourneerd worden nadat de verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard.
      Indien verkoper niet binnen 10 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe van koper reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval verkoper zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren.
      Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.
7.   Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde meubelen, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten
      van die reparaties heeft akkoord verklaard.


Artikel 12 Beperking van de aansprakelijkheid 

1.   Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor
      koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
2.   De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.


Artikel 13 Klachtenregeling

1.         De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.         Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.         Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
            binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.         Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5.         Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument
            zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een
            oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
            ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende
            commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6.         Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7.         Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 

Artikel 14 Niet-toerekenbare tekortkoming

1.   Wanneer de verkoper door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan
      enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. De verkoper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare
      tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.
2.   Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden van        de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de verkoper.
3.   In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.
 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechten

1.   Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.   Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden webshop (bedrijven/zakelijk)

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes afkomstig van de opdrachtnemer, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op aanbesteding of op een andere manier is verkregen.
2. Het CBM-lid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
3. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inschrijvings)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 
Artikel 2 Offertes

1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. Een offerte is voor opdrachtnemer alleen bindend als dat uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Een offerte die voor opdrachtnemer op grond van het hier bepaalde bindend is, vervalt na  verloop van 30 dagen na de offertedatum.
2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.
4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is overeengekomen wordt deze gebaseerd op het prijsindexcijfer, reeks voor productie binnenland van het CBS, tenzij anders overeengekomen.
 
Artikel 3 Intellectueel Eigendomsrecht

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of offertes.
2. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
3. De door de opdrachtnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes dienen onmiddellijk aan de opdrachtnemer te worden geretourneerd, indien geen opdracht aan opdrachtnemer wordt gegund.
4. De opdrachtgever handelend in strijd met het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, is een boete verschuldigd van tien procent van het geoffreerde bedrag. Door voldoening van deze boete gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.
 
Artikel 4 Opdrachtbevestiging 

1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt schriftelijk bevestigd door opdrachtnemer, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze Algemene Voorwaarden zullen alleen gelden als deze schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 
Artikel 5 Omvang van het werk 

1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van het werk niet begrepen:
a) De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook;
b) De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c) De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d) De kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.
 
Artikel 6 Meer- en minderwerk 

1. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.
 

Artikel 7 Uitvoering van het werk

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:
a) dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
b) dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en verder alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
c) dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de opdrachtnemer komt vast te staan;
d) dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
e) dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, voldoende ventilatie, water en zo nodig verwarming;
f) dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die anderen en de opdrachtnemer bij gelijktijdige uitvoering ongehinderd hun werkzaamheden kunnen verrichten;
g) dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.
 
Artikel 8 Levertijd

1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer tijdig op de hoogte stellen van alle gegevens en keuzebepalingen die nodig zijn voor de voortgang van het werk.
2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de opdrachtnemer dus niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer moet hiervoor eerst in gebreke worden gesteld.
 
Artikel 9 Risico en Opslag 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden over op opdrachtgever vanaf het moment dat deze zijn afgeleverd op de plaats van bestemming of vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangevangen.
2. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet tijdig kan plaatsvinden, worden de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn heeft opdrachtnemer het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.
 
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht 

1. Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.
2. De zaken worden daarnaast geleverd bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van opdrachtnemer. Opdrachtgever verbindt zich mee te werken aan de wettelijke vestigingsvereisten van het stil pandrecht, zodra opdrachtnemer, opdrachtgever daar om verzoekt.
3. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever te vorderen heeft.
4. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 
Artikel 11 Betaling
1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, geldt de volgende betalingsafspraak:
 
30% bij opdracht
30% bij aanvang werkzaamheden
30% bij aanvang montage
10% bij gereed montage dan wel ingebruikname voordat de montage gereed is.

2. Bij de vierde betaling mag de opdrachtgever 5% van de hoofdsom inhouden tot zekerheid van de garantie bedoeld in artikel 16 lid 1 en voor eventuele kleine opleverpunten. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra de opdrachtnemer aan bedoelde garantieverplichting zal hebben voldaan.
3. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever, of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel opdrachtnemer niet tijdig in staat stelt het werk gereed te maken, of de daartoe benodigde werkzaamheden te verrichten, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn betaling van de nog niet voldane termijnen te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden zijn geworden. Wanneer als gevolg van de vertraging opdrachtnemer gereed gekomen zaken moet opslaan, is opdrachtnemer gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.
4. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk 14 dagen na de vervaldag betaalt, is opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
5. Vanaf de vervaldag, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
6. Opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaand aan de procedure. De buitengerechtelijke incassokosten worden als volgt berekend:

Hoofdsom (tot en met) Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.50015% over de hoofdsom€ 375
€ 5.000€ 375 plus 10% over de
(hoofdsom – € 2.500
€ 625
€ 10.000€ 625 plus 5% over de
(hoofdsom – € 5.000)
€ 875
€ 200.000€ 875 plus 1% over de
(hoofdsom – € 10.000)
€ 2.775
Boven de € 200.000€ 2.775 plus 0,5% over
de (hoofdsom - € 200.000)
€ 6.775

 

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40,00.
 
Artikel 12 Verantwoordelijkheid voor het werk 

1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.
2. De opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, inclusief de specificatie van de gegeven maten en materialen.
3. In het lid 2 bedoelde geval, is opdrachtnemer alleen verantwoordelijk voor de juiste montage en staat in voor de deugdelijkheid van de materialen. Dit geldt echter niet indien door opdrachtgever of door derden een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
4. Indien de verantwoordelijkheid voor het ontwerp door opdrachtgever wordt overgedragen aan opdrachtnemer, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
5. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking en montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
 
Artikel 13 Beperking van de aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met (de ondeugdelijkheid van) door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
4. In het lid 3 bedoelde geval vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de opdrachtnemer en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.
 
Artikel 14 Ontbinding 

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van:
 
faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Opdrachtnemer is dan gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveranties, alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de wanprestaties van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door opdrachtnemer gederfde winst.

2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.
 
Artikel 15 Niet toerekenbare tekortkoming 

1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door een niet toerekenbare tekortkoming, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
3. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en /of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
4. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
 
Artikel 16 Garantie 

1. Opdrachtnemer staat voor een periode van drie maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Voor gebreken, welke naar hun aard pas na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.
2. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
3. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
4. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en alleen bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
5. Geen garantie geldt:
 
a) Voor gebreken waaraan al door derden reparaties zijn verricht.
b) Voor materialen en constructies die door opdrachtgever of derden zijn voorgeschreven.
c) Voor glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
d) Bij normale slijtage.
e) Bij onoordeelkundig gebruik.

Artikel 17 Reclame

Opdrachtgever kan op een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst geen beroep meer doen als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd, onder een duidelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek.

Artikel 18 Geschillen

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.
 
Artikel 19 Slotbepaling

Deze algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de sectie Interieurbouw van Koninklijke CBM” gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland te Haarlem d.d. 4 september 2018 onder nummer 39/2018.