Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden de Esdoorn

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Centrale bond van Meubelfabrikanten, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 19 november 2003 onder nr. 170/2003, van toepassing. U treft deze hier onder aan. Aanvullend gelden onze onderstaande leveringsvoorwaarden. Bij tegenstrijdigheden prevaleren de voorwaarden van DE ESDOORN BV.
 
Algemeen
1. Maat-, model-, constructie- en materiaalwijzigingen zijn voorbehouden.
2. Auteursrecht. Alle ontwerpen van producten en gemaakte teke­ningen zijn eigendom van De ESDOORN en mogen zonder schriftelijke toestemming niet geko­pieerd worden.
 
Garantie en reclame
1. Na de levering van het product geldt een garantieter­mijn van twee jaar. Voor elektrische apparatuur in producten die behoren tot de standaardrange van Esdoorn geldt een termijn van eveneens 2 jaar maar voor elektronica in maatwerkproducten of die speciaal voor afnemer worden ingekocht geldt een garantietermijn van 1 jaar.
2. Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantie­ter­mijn van vijf jaar na de levering.
3. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorge­schreven constructies of materialen of voor door de opdracht­gever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goed­keuring van DE ESDOORN.
4. Geen garantie geldt t.a.v. plexiglas, verkleuring van hout en voor onderge­schikte kleuraf­wijkingen van hout en andere mate­rialen.
5. Een beroep op garantie is niet mogelijk indien er sprake is van oneigenlijk gebruik, vandalisme, invloeden van buitenaf, wijzigingen die uitgevoerd zijn aan het product (tenzij overeengekomen). Verder dient u bij een beroep op garantie aan te tonen dat u, wanneer u zelf installeert, de door ons verstrekte installatie-instructies heeft opgevolgd.
6. Alle reclames dienen binnen de garantietermijn onmiddellijk na ontdekking der gebreken schriftelijk met duidelijke om­schrijving te worden ingediend.
 
Betalingsvoorwaarden
1. Bij orders boven € 2.000,00 dient 35% van de aanneemsom bij opdracht betaald te worden.
2. Gehele betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het De Esdoorn vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
3. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gefactureerde bedragen rentedragend ingaande 14 dagen na factuurdatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of per gedeelte van de maand.
4. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,= (bedragen zijn exclusief omzetbelasting)
 
Annulering
Bij annulering worden, afhankelijk van de vordering van de werkzaamheden, kosten berekend. Deze kosten worden gebaseerd op het aantal bestede arbeidsuren en materiaalgebruik. Bij het terugnemen van artikelen worden, afhankelijk van staat van onderhoud, eventueel herstelkosten in rekening gebracht.
 
Levering
Bij levering op verdieping worden meerkosten berekend. De werkelijke kosten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.


 

Algemene voorwaarden CBM 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden webshop

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 Artikel 2 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, en de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigt.
 2. De verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.
 4. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door de verkoper schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat de verkoper te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het vijfde lid omschreven recht.
 5. Indien een koper tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
 6. Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient de verkoper uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de koper hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
 7. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 6. Indien verkoper niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt verkoper geacht akkoord te zijn gegaan.
 8. Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.
 9. Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen met gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van de verkoper gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3 Prijzen

 1. Gedurende 30 dagen worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke veranderingen.
 2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s exclusief  21% btw.

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig artikel 7:5 BW, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 werkdagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij verkoper. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
 4. Bovenstaand herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, waaronder bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 Artikel 5 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Met inachtneming hetgeen is bepaald in artikel 4, draagt verkoper er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring als bedoeld in artikel 4 lid 2 én ontvangst(bewijs) van het product, het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan een standaardverzending, dan worden alleen de kosten voor een standaardverzending terugbetaald.

 Artikel 6 Levertijden

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van de verkoper, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden.
 3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 Artikel 7 Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 2. Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
 3. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van de verkoper.
 4. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

 Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen  betreffende de tegenprestatie voor:
 • door de verkoper aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of  nog te verrichten werkzaamheden of diensten,        alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 • ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze.
Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
 1. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag  de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.
 2. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
 3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6.
 4. Koper kan met  een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt  en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling  door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.
 5. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
 6. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

Artikel 9 De betaling

1.   Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen twee weken na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
2.   Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand waarmede de vervaldag wordt overschreden.
3.    De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.
4.    Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft
       de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet
       betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper
       ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.
5.    De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten ter grootte van de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
       Incassokosten daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in lid 2 van dit artikel
       bedoelde rentevergoeding.
 6.  Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 5 bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz.

Artikel 10 Garantie

 1. De verkoper verleent voor de door hem geleverde producten, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de koper, jegens de consument en de eerste gebruiker garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure:
 • binnen 1 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de verkoper;
 • binnen 2 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.
 • binnen 3 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.
         Vorengenoemde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de ingebruikneming van het meubel heeft plaatsgevonden na de factuurdatum.
 
       2. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.


Artikel 11 Reclames

1.   Eventuele reclames dienen binnen 1 jaar na levering der zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de reclame echter terstond
      nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke
      transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
2.   Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.
3.   Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van 1 jaar na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.
4.   Reclames op door de verkoper geleverde zaken, welke reeds door de koper zijn doorverkocht, worden uitsluitend in behandeling genomen, indien zij schriftelijk door de koper zijn ingediend.
5.   Indien een koper tijdig gereclameerd heeft, wordt de desbetreffende betalingstermijn verlengd -indien deze nog niet was overschreden - totdat het geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er vonnis is gewezen.
6.   Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door  de koper slechts geretourneerd worden nadat de verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard.
      Indien verkoper niet binnen 10 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe van koper reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval verkoper zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren.
      Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.
7.   Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde meubelen, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten
      van die reparaties heeft akkoord verklaard.


Artikel 12 Beperking van de aansprakelijkheid 

1.   Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor
      koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
2.   De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.


Artikel 13 Klachtenregeling

1.         De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.         Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.         Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
            binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.         Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5.         Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument
            zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een
            oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
            ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende
            commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6.         Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7.         Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 

 Artikel 14 Niet-toerekenbare tekortkoming

1.   Wanneer de verkoper door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan
      enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. De verkoper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare
      tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.
2.   Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden van        de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de verkoper.
3.   In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.
 

 Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechten

1.   Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.   Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.

 

Deze website maakt gebruik van cookies(meer informatie) later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies