Algemene offerte-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van De Esdoorn B.V.

 
Op al onze overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van De Esdoorn en de voorwaarden van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten van toepassing. Onze leverings- en betalingsvoorwaarden vindt u aan de achterzijde van ons briefpapier,  de voorwaarden van de Centrale Bond van Meubelfabrikantenkunt u hier downloaden. Bij tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden prevaleren de bepalingen van de leverings en betalingsvoorwaarden van De Esdoorn
 
1. Alle op of bij het werk aangevoerde en verwerkte materialen blijven eigendom van De Esdoorn totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder inbegrepen, heeft voldaan.
 
2. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden medegedeeld.
 
3. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de  opdrachtgever.
 

  • LEVERTIJD EN OVERMACHT

Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door overmacht, is De Esdoorn gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur van de periode van overmacht. Onder overmacht worden ondermeer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring,  bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.
 

  • GARANTIE EN RECLAME

Na de levering van het product geldt een garantietermijn van twee jaar. Voor elektrische apparatuur geldt een termijn van ÈÈn jaar.
Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van De Esdoorn.
Geen garantie geldt t.a.v. plexiglas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
Een beroep op garantie is niet mogelijk indien er sprake is van oneigenlijk gebruik, vandalisme, invloeden van buitenaf, wijzigingen die uitgevoerd  zijn aan het product tenzij overeengekomen.  
Verder dient er bij een beroep op garantie aangetoond te worden dat men, wanneer men zelf  installeert,  de door De Esdoorn verstrekte installatieinstructies heeft opgevolgd.
Alle reclames dienen binnen de garantietermijn onmiddellijk na ontdekking van gebreken schriftelijk met duidelijke omschrijving te worden ingediend.
 

  • ALGEMEEN

Auteursrecht: Alle ontwerpen van producten en gemaakte tekeningen zijn eigendom van De Esdoorn en mogen zonder schriftelijke toestemming niet gekopieerd worden. Maat-, model, constructie- en materiaalwijziging voorbehouden.
 

  • BETALINGSVOORWAARDEN

Bij orders boven € 2.000,00 dient 35% van de aanneemsom bij opdracht betaald te worden.
Gehele betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na  factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling  derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn factureerde bedragen rentedragend ingaande 14 dagen na factuurdatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte  daarvan.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de  hoofdsom met een minimum van € 50,=  alles exclusief omzetbelasting.
 

  • ANNULERING

Bij annulering worden afhankelijk van de vordering van de werkzaamheden kosten berekend. Deze kosten worden gebaseerd op het aantal bestede arbeidsuren  en materiaalgebruik.  
Bij het terugnemen van artikelen worden, afhankelijk van staat van onderhoud, eventuele  herstelkosten in  rekening gebracht.
 

  • LEVERING

Bij levering op verdieping worden meerkosten berekend. De werkelijke kosten worden op nacalculatie in rekening gebracht.